Zamknij
sprzątanie pomieszczeń biurowych i pomieszczeń socjalnych
StPr/22/0379
data rozpoczęcia pracy od 13.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Pozyskiwanie ofert nieruchomości, praca w terenie, przygotowywanie umów pośrednictwa, pozyskiwanie i obsługa klientów, nadzór nad dokumentacją firmową, współpraca z zespołem.
StPr/22/0365
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

Diagnozowanie i usuwanie awarii sprzętu komputerowego, instalowanie i konfiguracja systemów komputerowych, sprzętu i oprogramowania, przyjmowanie zgłoszeń i rozwiązywania problemów w zakresie działania sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń, naprawa i konserwacja sprzętu, doradztwo w zakresie zakupu sprzętu oraz oprogramowania, nadzorowanie i samodzielnie wykonywanie instalacji urządzeń.
36/5/2022
data rozpoczęcia pracy od 13.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Pomoc i towarzyszenie mieszkańcowi w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie i ubieranie). Kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego. Dbanie o estetykę najbliższego otoczenia mieszkańca niesamodzielnego. Współpraca z pracownikami w celu kompleksowego działania na rzecz mieszkańca. Natychmiastowe powiadamianie pielęgniarki o ważniejszych wydarzeniach i wypadkach dotyczących mieszkańców. Udział w zespołach terapeutyczno-opiekuńczych. Wykonywanie zadań Pracownika Pierwszego Kontaktu. Rzetelne i efektywne wykonywanie pracy. Dbanie o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy. Dbanie o dobro zakładu, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz udział w szkoleniach.
StPr/22/0351
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Nauczanie przedmiotów zawodowych informatycznych lub teleinformatycznych.
StPr/22/0348
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 079 PLN

Praca biurowa wg zakresu czynności.
StPr/22/0347
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Prowadzenie kursów języka angielskiego stosowanymi w szkole, m.in. metodą Teddy Eddie dla dzieci w wieku 2-7 lat Oferta również dla osób z Ukrainy
StPr/22/0329
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 40 do 80 PLN

wykonywanie prac załadunkowych wyładunkowch oraz transport wewnątrzmagazynowy towarów, wykonywanie prac związanych z właściwym rozmieszczeniem towarów w magazynie i zapewnienie odpowiednich waruków ich przechowywania, wykonywabie prac związanych ze sprawdzaniem ilości i jakości przyjmowanych i wydawanych towarów, obsługa sprzętu i urządzeń do wykonywania czynności transportowych oraz przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych maszyn i urządzeń, wymana butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem LPG, wykonywanie prac porządkowych w magazynach i na terenie składnicy, wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez przełożonych związanych z funkcjonowaniem składnicy
StPr/22/0333
data rozpoczęcia pracy od 05.05.2022
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

Weryfikacja, dekretacja i księgowanie dokumentów kosztowych i przychodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi zasadami firmy; prowadzenie rejestrów VAT; sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT; prowadzenie rozrachunków z kontrahentami; analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych; prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych; praktyczna znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości.
StPr/22/0316
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Nawijacz trafo: nawijanie uzwojeń wytwarzanych przez firmę wyrobów.
StPr/22/0248
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2022
wynagrodzenie od od 3 360 PLN